example


הטיול הבא, יום שישי 27.11.2020 יהיה אל פארק בריטניה.

נפגשים בשעה 7:00 בשריגים - חניון המבשלה.

סיום משוער בשעה 11:00

אנו נפעל על פי ההנחיות ועל כן מספר הנרשמים מוגבל ל-19(על בסיס כל הקודם זוכה).
 

לפחות ליטר מים וקסדה חובה, מומלץ מיגון וסוללה טעונה במלואה.

על מנת להירשם יש לקרוא ולאשר את טופס ויתור ושיפוי ולשלוח למייל אישור רפואי 


טופס ויתור ושיפוי

רוכב יקר,

רכיבת אופניים הינה פעילות ספורטיבית הטומנת בחובה סיכונים שונים לרבות פציעות ו/או נכויות ו/או מקרי מוות ו/או נזקים לאופניים ו/או נזקים לגופו או רכושו של צד ג'.
לפיכך ועל מנת שתוכל ליהנות מהפעילות המוצעת במסגרת המועדון רכיבה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את האמור להלן ולתת הסכמתך בטרם הצטרפות למועדון הרכיבה.
 
בעצם הצטרפותי לטיול המועדון/רכיבת מועדון (להלן: "הרכיבה"), הנני מתחייב ומצהיר כי :
 

הנני פוטר מראש את מוביל הרכיבה ו/או את יוזם הרכיבה ו/או את יתר משתתפי הרכיבה ו/או את מפרסם מסלול הטיול ו/או את מצמן את מרוץ (לרבות בעליו, עובדיו ו/או מי מטעמו) מכל אחריות בשל נזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו ו/או יגרמו לי, לרכושי ו/או או לצד ג' כלשהוא בין אם נגרמו באופן ישיר ובין אם נגרמו באופן עקיף עקב הרכיבה (להלן: "הנזק").
 
כמו כן, הנני מוותר בזאת באורח סופי, גמור ובלתי חוזר על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שיש לי ו/או תהיה לי כנגד המארגנים או מי מהם, אשר מבוססת או נובעת באופן ישיר או עקיף לרכיבה.
 
הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות (לרבות באמצעות עזבוני) באופן מיידי ועל פי דרישה בכתב את מצמן את מרוץ  בשל כל חבות ו/או הוצאה שהוטלה עליהם או על מי מהם בגין, בקשר ו/או תוך כדי כל תביעה שתוגש כנגדם ו/או כנגד מי מהם על-ידי ו/או על ידי מי מטעמי, לרבות אך לא רק עזבוני, שאריי, חברת ביטוח, קרן פנסיה ו/או כל גורם אחר, הנוגעת במישרין או בעקיפין לרכיבה ו/או לנזק שאירע ואו שולם לי ו/או למי מטעמי ע"י צד ג' כלשהו (להלן: "השיפוי").

 
 
הנני מצהיר כי באישור הרשמתי למועדון הנני מאשר את האמור במסמך זה מרצוני הטוב והחופשי ולאחר שהבנתי והסכמתי לכל האמור בו
 


  • במילוי טופס זה הנני מאשר שקראתי את טופס ויתור ושיפוי ומעוניין להרשם לטיול הרביעי

על מנת לסיים את הליך הרישום יש לשלוח במייל אישור מרופא משפחה על כשירות למייל [email protected] 

טלפון: 09-8858661| כתובת: האומנות 4 נתניה  | אתר הבית

צרו דפי נחיתה באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך